I website izoveza popup ekubuza ukuthi "Block" or "Allow notification", Ukuze uthole iziwasho zethu zamahala , wena khetha ku "allow notification".

Igobandlovu umuthi wenzani?

Gobandlovu is a multipurpose muthi.

  1. you can use it to bring back your ex , you can use it together with izikhafulo to bring back your woman/man
  2. You can ask anything from it
  3. It is helpfully when looking for a job
  4. For managers to like you at work
  5. It is also used to command people, e.g. if someone owes you money you can use gobandlovu to , he will pay the money as soon as possible
You can bath with it and steam with it as well. To use gobandlovu , you sniff it and say what ever you want to say.

igobandlovu umuthi wesizulu uyagquma, uyageza ngawo. Wenza izinto eziningi lomuthi. Uyakwazi ukusebenza ekubuyiseni umuntu owawuthandana naye, uyakwazi ukucela izinto kuwona noma ngabe yini oyifunayo, uyawusebenzisa kakhulu ekufuneni umsebenzi, umuthi wokuthandwa abelungu emsebenzini bakunyusele esikhundleni, badedele imali eningi. Uma kunomuntu okukweletayo uyasebenza lomuthi ekutheni umuntu abuyise imali yakho.

Omunye uMkhulu wathi umuthi iGobandlovu liyafakwa nasezikhafulweni uma ufuna ukubuyisa umuntu wakho liyaxutshwa neminye imithi yezikhafulo and liyabhenywa emakhaleni like Snuff. Umlomomnandi uwona ohlanganiswa ne chappies kodwa ke aBelaphi ibona abangasichazela kangcono ukuthi lifakwa kuphi nakuphi singenzi izinto esizicabangela zona. Igobandlovu picture is below:

igobandlovu picture

Zanele Khoza Hhay nami IGobandlovu lingenzele izimanga umyeni ubengangikhulumisi engadli ngisho ukudla ngalokhu ngikhuluma negobandlovu Lam nje khona besengibona engathi akwenzeki lutho hhayi izolo ufike umuntu wakhuluma konke wabuza nengishoda ngakho. Umsebenzi wegobandlovu ngiyawubonga mkhulu.

Nomusa Mkhwanazi Be ngifuna ukubuyisa indoda yami ngabhema igobandlovu, ngayisebenzisa ukuphephepha umuntu wami, ngithe ngisahleli nje lingakapheli ne hour wafona, waxolisa ngamaphutha akhe, uze wathembisa nomshado, igobandlovu uyalisebenza as umuthi wokubuyisa indoda, uyalibhema, uma ufuna isikhafulo esisheshayo sokulanda i x yakho zikhona ziningi kuleli page mina sengiphila ngalo leli page lemithi.

Miss Ndebe Ndinotata womntwana owathathwa yintombazana ndikhulelwe wandilaxaza kanjalo ndiye ndazama ngakokonke akabuya but ndafumana leli page sigxoba.ikhambi ndaqala Ndanyusa ikawusi ngoba ndiva ubufakazi babantu ndanethemba ndaqala ngomhlambamanzi ndeza ngomsuzwane ndahamba ndayosika igobandlovu isphephetho Kanye nonukani wanyamalala unukani kwangiphatha kabi kakhulu ngoba ngangazi ba kuchazani ouk ndiye ndasebenzisa umsuzwane ngagquma ngageza bengakaphalazi ngathatha igobandlovu ngalibeka esandleni ngalishuka ngakhuluma bcz inumber katata womntwana bingasangeni shut wayishintsha ngithe ngisa busy nginganakile ekhitshin lami engitohoza kulo ma ngiqala ngibuka ifoni ine msg kawatsap mangibheka iprofile pc uyena uyabingelela asethi uyangithanda kakhulu futhi uyangikhumbula hai nami angibanga sakhuluma okuningi ngavele ngathi nje ngiyakuthanda nami ngikukhumbula kakhulu waseqhubeka ke no kuxoxa igobandlovu lingenzele ismanga ngaphandle nje kokulibhema

Hlengiwe Msomi Sanibonani ngithenge gobandlovu namhlanje ngalikhulumisa ngalibhema ngase ngifonela ubaba wengane yami esixabene naye sakhuluma iskhashana wathi usa busy waqede wavala ifoni , ngaphinde ngazama ukumfonela manje akasaybambi ifoni uvele ayicishe noma iringe ize ingene ku voicemail... Ngcela ningsiza ukuthi ngenzenjan angsazi makunje

Sipho Qala uzicleane ngomsuzwane 3days bese ulandela ngonukani 3days ugcine ngomhlambamanzi uyagquma yaphalaza uyakukhulumisa konke okufisayo bese ubhema igobandlovu ungamfoneli bese usebenzisa umlotha wangaphandle nempuphu umkhafule uthi bogogo nomkhulu ngilandeleni ΓΌ so a so bese

Maka Girl Mkhize Ngisebenzise umhlambamanzi ngosuku olulodwa. Ngigqumile ngaphalaza ngageza ngawo ngayochitha emfuleni ngoba nakhu bengisaba ukuyokwenzela khona emfuleni oseduze ngoba kusendleleni.Ngalobobusuku ngithintwe ngubawengane esengineminyaka edlula ewu 5 ngingamazi wadukelaphi. Bengiwusebenzisa ngoba ngifuna inhlanhla zami zivuleke. Njengoba ngizoqhubeka nge course yami yomhlambamanzi nomsuzwane nonukani ngoba konke ngikutholile ngenza step by step ningangisiza ngenduku yokuthi angiphe imali noma ngiyakwazi ukusebenzisa igobandlovu namangingahlali naye Na?Onolwazi ngcela angisize.Angbonge kwabazosiza

Amaphupho menu

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp

Hot topic

Iziwasho