Ulwazi olulapha lungumdlalo aluqinisekisiwe ukuthi lungakusebenzela, lolulwazi siluconse ezindaweni eziningi ezifana no facebook kanye nakwimibono yabantu, ngeke saqinisekisa ukuthi lemithi iyasebenza, uma unenkinga sicela ubonane nodokotela oseduze nawe. Noma ibuphi ubungozi ozibeka kubona ngokufunda lepage abaphathi be page akumele bagxekwe, lolulwazi lufunde njengomdlalo.