Ukuzalwa wembethe

Ukubelethwa ne ngubo kuyintlantla ke ukuzalwa nalongubo. Ihamba nesiphiwo sobizo lwabadala. Ngaphambi kokuthi ngibhale le article ngike ngaxoxa nabantu abazalwe bembethe ngababuza ukuthi ngabe. Ukuzalwa wembethe kuchaza ukuthini? ngithe uma ngibabuza ukuthi bazizwa kanjani ngokuthi bazalwa bembethe banginike lezimpendula ezilandelayo:

Ntandozi Shangisa Abantu bathi kuyinhlanhla. Kodwa ngibona kuyibhadi ngoba uthwala kanzima and ngibona uba nesidina nje. Mina im one of them, akungisizi ngalutho. uma ngiya kubantu ababonayo Bakhuluma ngokuhlaba imbuzi plus usuke usazomkhokhela futhi enye imali. Cabanga imbuzi nayo iyabiza.

Mamtungwa Nkumane Ukuzalwa wembethe usuke utholakele nalengubo ekhave ingane okungumnakwabo ububibayo ukuthi kumele kube nembuzi ezohlatswa isiswe lento kokunye kusuke kunesiphiwo onaso

Philisiwe Mtshali Uma uzalwe wembethe Uma ingubo yakho yasala esbhedlela kumele uthole imbuzi emithi wenzelwe ngayo

Lindo Dlamini Engikwaziyo mina ngokuzalwa wembethe,kmele uthole umuntu okwembethe ukuty ungubani ufuna umenzeleni? Than wenze okwakho,manje thina sigijimela inhlanhla yethu sihlabe imbuzi yikho ke kungalungy

Sizwe Radebe ukuzalwa wembethe kuyinhlanhla enkulu yisiphiwo iyahlupha Uma ingembuliwe ngembuzi izinto zakho azilungi ihlukene kaningi kukhona eyakini kukhona yasekhabomama kukhona eyokuthi uzosiza abantu inkinga enkulu ukuyiphambanisa uyembule Kini Kanti eyasekhabomama futhi ingumuntu osuke ekwembethe

Scelo Nkomose Bafwet eyi lendaba yengubo ijulile ngoba kwesinye iskhathi kusuke kungesikho ukuthi wembethe ingubo nje okumele uyembule kuphela..kodwa kuyenzeka uthole ukuthi kwesinye iskhathi wembethe umuntu othile Noma ithonga lakini or lasekhaya koma wakho ..lokho uzofike ukuthole kubantu abahlolayo ukuthi lengubo kahle kahle iyini njengoba uyembethe nje izodlala yiphi indima kuwe..ubona nje kuba sengathi asiphumelele Noma sizembula izingubo sivele sigijimele ukwembula ingubo esingayazi ukuthi ingubani? Kungani uyimbethe? Kumele wenzeni ukuze izinto zakho zilunge..ngoba kuyenzeka uthole ukuthi umuntu wakini osewashona onganakiwe indlela aziveza ngayole,futhi kuyenzeka uthole ukuthi owashonela esbelethweni kumawakho umama akangana naka kuthi makuhlala isisu bese loyomntwana uyaziveza aphume eyingubo embethe kuloyo amfice esibelethweni ngoba yena usuke engakaze abelethwe ,kanti enye kuyenzeka kube eyesiphiwe esithile osukr uphume isembethe okufanele ulandele leyo mgomo ukuze sibe YIMPUMELELO.....ngixolise UKUBA mude sengiyowhubeka next time nokuchaz..

Aphiwe Ndamase Ngokwaz wekwam ukuzalwa wembethe kuyintlahla kodwa bhadi mawungaz into zakho ziyaphunyuka kodea masele usazi thina maxhosa sithatha igusha silihlinze kukhona lanyama ngathi ngamafutha siyibiza mhlehlo uyixhome ndlini enkulu yome uyomane uyiqhuzisa ucela kuyo ugeza nangayo isikhumba se gusha ulala kuso for 3day sise manzi lanyama emhlophe imele le ngubo yantshontshwa bo gqirha

Londiwe Dlamini Ukuzalwa wembethe Shembe, uma ungumuntu osontayo ka shembe ube uzalwe wembethe wenzanjani? Umsebenzi wokumbula ingubo , ukwembula ingubo kona kwenziwa kanjani? uma wazalwa unenhlanhla ingubo yalahleka? kuthiwa ngazalwa ngembethe yini okufuneka ngikwenze ngoba izinto zami zimnyama kubi sengizame konke? Ngisaacela usichazele ukuthi uma umbethe umhlwehlwe umbula kanjani. Uma umbhethwe abadala umbulwa kanjani. uma unqwambile umbula njani? Mkhulu no gogo sicela usicazisele ukwembulwa kwazo ngokwehlukana kwazo ngoba ngathi inkinga enkulu ilapho ekutheni uyimbulwa kanjani? Uma uzalwe wempathile inhlanhla iyahamba kumele ubuyise izinhlanhla , inkinga kanginalwazi yini ekumele ngiyenze? Ulwazi lusala lapho ngiyabonga.

Sizwe Radebe ukuzalwa wembethe iveil kuyinhlanhla enkulu yisiphiwo, iyahlupha Uma ingembuliwe ngembuzi izinto zakho azilungi ihlukene kaningi kukhona eyakini kukhona yasekhabomama kukhona eyokuthi uzosiza abantu inkinga enkulu ukuyiphambanisa uyembule Kini Kanti eyasekhabomama futhi ingumuntu osuke ekwembethe

Nokwazi Dlomo Ukualwa wembethe kuhle kakhulu uyaythathe lento yakhona ubuymbethe ilengiswe emsamu or uybeke somewhere makwenzeka ugula okanye awtholimsebenzi/unamabhadi izintoazihambi kahle iye ithathwe bakushunqisele yona emalahlen bakucelele okuhle nakanjan uyaphumelela,ngaz kanjalo mina

Ethula Mshengu Ukuzalwa wembethe angeke ukubalekele into eyenzekile kuhle kakhulu uma usuwembulile konke kuyazenzakalela empilweni lanti uma ungakambuli izinkinga zibane besh kuwe. Uma uzokwembula kumele uthole umuntu owembethe naye nguye ozokwazi ukwembula indlela yokwembula iqhamuka kulethongo elakwembesa leyongubo yobukhosi bakini ungahambi uthatha konke okukhulunywa ngabantu specially laba anganayo ingubo

Sipho Nzama Ngokwazi kwami umuntu ozalwa embethe kusuke kumuntu obekumele Abe iwele base kuba uzanyane wakhe lona aphumanawo ewumbethe ekuthi uma esezelwe nawo mawungadukanga kodokotela uyabekwa bese ethengelwa imbuzi yokwambulwa ukuthi uma sekushiselwa lembuzi impepho uhleshulwe kancane acelelwe ukuthi inhlanhla azalwenayo imusebenzele ushiswe nomhlwehlwe noma ulalehlike kuyalungiseka onalenkinga usengangi inbox amen

Wealful Ndlebenkomo Thusi Mina ngazalwa ngembethe and fortunate enough ngazalelwa ekhaya so eyami ingubo akaze intshontshwe muntu futhi akukho okuke kwangihlupha akaze ngidingeke ukuthi ngihlabe izimbuzi etc. My parents told me that umuntu ozalwa umbethe uyi hardworker, so since then I've been working hard. Kulena yenhlanhla ngingasho ngithi iyiqiniso looking indlela impilo yami engakhona, Kodwa akusiyo inhlanhla oyithola mahhala yonke imnyango mawufika iyavuleka but only if uyiphusha nawe. Mina okwami ukwembatha lokhu ngazalwa akaze kungihluphe ngalutho futhi akaze ngikuhlangabeze ngalutho and akaze kuvele sangoma noma nyanga ingitshele ukuthi ngenze okuthile besides my parents abangitshela ukuthi ngazalwa ngembethe and nabo bangitshela kanye. Disadvantage yokuzalwa wembethe ukuthi abaningi kubenza behlupheke ngenxa yezinkolelo eziningi ezingathi shu! Ezenza umuntu esikhundleni sokuthi aqhubeke lempilo elokhu elibala yilento. Izinyanga nezangoma zidlalile ngabantu abahluphekayo zithi bahlushekiswa ukuthi bazalwa bembethe kanti ziqamba amanga. Okunye ngenkinga yokuzalwa wembethe ukuthi uma abantu bekwazi ukuthi wazalwa wembethe bahleze belindele lukhulu kuwena, and sometimes if utshela abantu ukuthi you can achieve ukuthi nokuthi bavele bethi ngeke kwenzeka kuwena ngoba wazalwa wembethe. Akuvamile ukuthi if uzalwe wembethe uhlupheke unless uzikhohliselwe yizangoma hlampe, if sekumele ukuhlangabeze ngezimbuzi kuzokuhlupha lokho kwembatha kwakho. I have a farm with lot of livestock kodwa not even one day okwake kwadingeka ukuthi ngibulale isilwane for ukuthi ngazalwa ngembethe.

Zanele Maxase : Ukuzalwa Umbethe

Ngenkathi ababelethisi beqaphela ukuthi umntwana ufike nengubo yabadala lokhu sithi umnqwambo iyaye ithathwe ngokushesha iphanyekwe emsamu. Yilaphoke sekuzolandela ukukikiza ngoba izalukazi sezazi ukuthi khona isidalwa esiphelezele umntwana. Yilaphoke lowo omdala ekhaya ashise impepho ukuthola ukuthi ubani lofike nomntwana. Kungenzeka ukuthi isidalwa lesi sibe ngasohlangothini lukababa futhi kuyenzeka kube sohlangothini lukamama. Uma sebetholile isidalwa leso siyahlanzwa ngendlela yakhona eyimfihlo yomndeni ukuze silethe izinhlanhla kumntwana sekuyothi lapho ingane iphahla ibize loyomuntu phambili. Lowomntwana usuke enenhlanhla kungaba wukuthi uba umuntu oqavile emphakathini noma asebenze njengomelaphi ngoba umuntu wabadala. Kubalulekile ukuziphatha. Imvamisa uma umuntu efike nengubo yabadala kuvamise ukuthi unedlozi lasekhaya lesilisa kumbe idlozi lokufika lowesifazane laphoke kuyaye ahlanganiselwe impande ngabaziyo okuthiwa igobongo. Ukudla igobongo akusho ukuthi uzothwasa njengoba besho kusuke kuqondwe nje ukuthi lomnikazi wengubo ahlanzeke ngalempande. Kodwa akavele athi esuka nje adle igobongo uqala ngokuzihlanza ngempande emnyama alandelise ngebomvu bese kuza lona igobongo. Ngokudla lempande kulaphoke esithi ukukhuphuka lelithongo elavela ngengubo. Kuyaye kuthiwe-ke unenhlanhla wazalwa wembethe hayi ngoba ubeyingane ekhethekile abadala ukuthi ihambe nomuntu ongasekho. Lesidalwa-ke siyaye sizikhulumele kuwe sisho ukuthi senganele. Yiso futhi esizikhethela umbala nobulili bembuzi uma usuphothula umsebenzi wokuhlanza

Xoliswa Zotshokazi Ukuzalwa wembethwe...ngumntu ozalwe ene lucky ngokwendalo ka Thixo,Uyaphupha kwenzeke,Uyaboniswa izinto,Uyathanda uhlala yedwa,ufana neqirha,into embi ezakwenzeka uyiva egazini,umntu omdaka uyamboniswa ephupheni etc Umntana ombathisiweyo ucaca ephuma kwisibeleko sikamama eselusana,Ubanempawu ezithile, akhale xa kungen Umntu omdaka endlini,zininzi ke abanye baba cleaver ezi kolwene ,if akunazo ezimpawu uselusana ze uthi xa sele umdala ubone impilo ayihambi kakuhle,akuzalwanga wombathiweâś‹,lanto sisiphiwo uThixo owakupha sona,akakho umntu onoze athathe isiphiwo uthixo akuphe sona...Uyakuhamba ke izinyanga ugxhele zinkomo zigusha,ucithi mali kuske kutsho ukubheda e life yakho ngoba uthi wena uzalwe wembethwe kanti ca..ukuzalwa kwembethe u dont need t go t a sangoma sikuxelele lonto wena uyazazi impawu ezikuwe usakhulu(feeling)..Akho Manesi athatha lanto esibhedlele ngoba,umntu akabelekiswa yi Nurse enye beside ikwangu Nurse exelela wena ba uzale umntana onjani ngoba akuzibona kwawena, even if ke bayithathile ngokokutsho,its just a symbol leya esebenza xa uthe wagula ibekwe kuwe entloko if uthe wanentloko,Ayikho into ethi if isigxobo sakho sibiwe i life iyama ingahambeli phambili,ingama means akunguye owazalwa wombathiwe,Abantu abaninzi bathi bazalwa bombathiwe,behlezi bezikhohlisa ngolalonke ixesha,if uwenzile umsebenzi wobuyis ke longubo yakho kwaze kwama impilo..tshiya phantsi akunguye wena ozalwe ombathiwe

Noluthando Detoy Akabonakali ngob kuyefana nokumbathwa imimoya osuke unayo inkinga la ifike ibekhonake ungath Uma uya kumelaph uzofike akutshele okunye athi umfana uye komunye ath intombazane uye komunye athi imimoya uye komunye ath umhlehlwe awubonayo phezu kwakho kanti ubona ingubo yomemulo owawumula ngayo uye komunye athi kufuneka ugezwe ingubo owaphum nayo kunina wakho kanti kumele wenzelwe umemulo uye komunye ath into eyenza ungsbatholi abantwana ilomembatho wakho kanti kudingeka ukuth umuliswe so Indaba yokwembatha ijule kakhulu bakwethu ifuna uzinike isineke ngayo muzohlolela umuntu owembethe futh malingaveli ukuth uyini umembatho waloyomuntu ikhona indlela yokuthi iziveze ukuth inhlobon yokwembatha embhethe loyomuntu impande yakhona ikhona

ALucia Mpangazitha Lu Asanda Dube Nzwakele Gogo ukuzalwa wembhethe ubona ngokuzondwa bantu ngabenzanga lutho, ukuvaleka kwezinto ezinhle, ukungahlali ku relationsp nokuphupha njalo ukabili ephuphen,nokuphupha unesisu ukhulelwe, nokudonsa kanzima empilwen, nokubekwa maqala ongawazi, ukutshontshiswa, kuchela kwabantu wena obathandayo duze kwakho, ukuhlale ukhala njalo uzwa ubuhlungu, suke nje ungenwe imimoya emihle ehamba nezithunywa, usuke uzelwe ufumbathile so kufanelekile uyilungise leyongubo ngoba suke ibambe inhlanhla zakho okuhle kwakho mawungalungisi ubhedelwa yizinto nje impela mina yiko enkwaziyo lokhu🙏

Sphakamiso Prince Sibisi Uma ungaphendulwa lowo mbuzo kshuthi kungavela wonke umuntu ezalwe embethe ngoba izimpawu zifana ncama shi nezomuntu onedlozi zifana ncamashi nomuntu obangwa zidalwa ziyafana nomuntu onezinto ezingaqindile ngezizathu thizeni. So ngempela kunzima kuwphendula lowo mbuzo ungaze uyohlola noma utshelwe amaphupho akho

Phumzile Gugu Ukuzalwa wembethe signs izimpawu zomuntu ozalwe embhethe ziyafana nezimpawu zabantu abadala, the following are signs that show ukuthi wazalwa wembethe: Uba neconsi, Ukhetha abantu akhuluma nabo, Unezitha eziningi, Kuvaleka izinhlanhla, Othandweni uthola umuntu nixabane, Uthanda kuhlala yedwa not neningi, Usheshe anyanye, Unolaka, Uma nje ezamula kuphuma iynyembezi eyningi zehle as if uyakhala, Uphupha into eyiqiniso like ubona into ezoyenzeka, Uma umuntu ekuganga uyamphupha and Uhlushwa nayiqolo. Kubalulekile ke ukuthi uma umuntu ekuhlolela akucacisele ukuthi wazalwa kahle kahle umbathe kanjan noma hlobo luni kulezi ezingenhla ukuze uthole indlela yokulungisa izinto zakho. Izangoma ke manje seziyaye zigcine ngokuthi wembethe nje bese zikwenzelw umsebenzi wokwembulwa, emva kweskhathi kuthiwe akwenzekanga kanti umbule ingubo ube wena unqwambile. Bese kuyaphambana ke. Ngakho buzisisa kulowo othi wazalwa umbethe ukuthi ubhethe hlobo luni khona uzothola ukulungeselwa okuyikho ukwazi nokubona ukuthi lesosangoma siyakwazi yini esikushoyo noma siyaqagela nje.

Thandi Zwane Ukuzalwa Unqwambile, Ake nje ngicele ukulungisa lapha ingane ezalwe imbethe kuya ngokuthi wawumbethe kanjani okokuqala lokho omunye wayeseqandeni omunye esesakeni omunye enento eyilenga mafindo emzimbeni wakhe lokhoke kusho ukuthi inyanga leyo eyayilenga izinto kodwa angeke ngikhone ukuchaza konke nakhu okunye alikho idlozi elithelelanayo cha alikho nkosiyami leyo umuntu uma enaleso sipho bakithi singesakhe wazalwa naso kahleni
Ukuzalwa wembethe ukhozi fm kuhlukene. Uyazalwa umbozeke ngontwentwesana olunjengomhlwehlwe. Uyazalwa unqwambile. Uyazalwa uthandelwe yithumbu lomzanyana. Uyazalwa futhi umbethwe umoya womuntu ongasekho. Ukuzalwa ugaxile
Okunye ke, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi okumbathisile ubani, wakini noma ekhaya komama na? Bese uqhathanisa namaphupho akho ke ukuze uqinisekise ukuthi lokho okutshelwayo kuyikho na ngaphambi kokuba wenze umsebenzi wokwembulwa.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Nomonde Poni 2020-09-12 00:10:44
Ngesixhosa sithi sisingxobo .Mna ke ndingumntwana wesingxobo uMha wam wandixelela ndadinomoya wokohlula imimoya ndiyibona into ingekenzeki ndiyiphuphe yenzeke but ndangena kwi Nkonzo yosindiso apho ndohlukana nayo yonke lonto namhlanje andisaphuphi ubomi bunzima yebo oko ndaphangela but akhonto ndiyenzayo ngemali iphelela emoyeni please ndifuna uncedo lonto iyandidla kakhulu ndazalelwa emva kwrcango kulo tata but ndisesi ngxobeniwasweleka tata ndakhulela kulo Mha ubomi bunzima
Noxolo N 2022-02-26 06:00:19
Ukuzalwa wembethe I am one of them ,ndazalwa ndikwingxobo. Hay mna shame andiyiboni inyiNtlahla leyo, ndiybona ilibhadi elikhulu... ngoba mna oko ndasokola ngobom bam akhonto ilungayo tuu ngok ndineSiphiwo Sabadala but ndayothwasa ndabuya ndagoduswa kodwa dololo oko ndasokola, sokola umsebenzi, sokola intsebenzo, sokola ukufunda although ndityhale ngesifuba phantsi ndaphindela eSkolweni kodwa stl ndyeva ukuba esisphiwo sam siyandisokolisa.
NOMALUNGELO MAJUQULA 2022-06-15 15:39:46
ayikho into endingayenzanga kodwa akulungi lutho kunalokho kuba worse nje iyinxaki lento ngoba kwalongubo yam yathathwa ngumama katata akwaziwa wayenzani ndingenza njani kuze ndisizakale
Gugulethu 2022-08-04 09:23:37
NginguGugulethu ngokwazi kwami ukuzalwa wembethe kuhlukene kaningi cz nam ngingomunye okthiwa ngazalwa ngimbeth ngoba ngaphuma kumama ngimhlophe iskhumba sikhekhebuka so ngyacela onalo ulwazi ngokumbatha okunjl angicacisele ngb even nabantwana banye enginabo bazalwa benjl..kubuye kutshengise mangithenga into ziphume nga2 imvamisa
Gcinile Macu 2023-01-22 07:16:22
Ngicela ukubuza uma wazalwa wembethe uyakhona yini ukulungisa ngezinkukhu if ungenawo amandla embuzi. Abanye ngizwa bethi bayakwazi ukukwenzela ngezinkukhu emfuleni kulunge. Ngibuziswa wukuthi akekho okhuluma ngokulungisa ngenkukhu yingakho ngibuza.

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe