INTINDILI or SEA BEAN

INTINDILI or SEA BEAN umsebenzi wayo ukuletha imali, ixhosha imimoya, ilethe inhlanhla, imila ezihlahleni ezinemihosha edonsela olwandle, bese itholakala esihlabathini solwandle, ngenxa yalokho uyayithola futhi imilile eduze nolwandle.

uma uzoyiphatha uyayibika ngokuyithunyisela impepho uyiqambe igama ozoyibiza ngalo bese ukhuluma nayo ucele lokho okufunayo. isetshenziswa ngezindlela eziningi intindili, uyayigaya uyihlanganise neminye imithi, iyangena kwisigubhu esidonsa imali, uyayilengisa entanyeni ibe yi necklace yenhlanhla. Uma sewulala uyayifaka ngaphansi komqamelo ikulethele amaphupho amahle, futhi iyawacacisa amaphupho

Ucansi nentindili, intindili ifana nawowonke umuthi angeke uthi unomuthi benze wenza ucansi phambi kwawo, nayo ngokunjalo idinga uyibeke kude bese uyazitika ngesithelo sabadala esimnandi.

Ubulili bentindili, ibonakala kanjani intindili yesilisa kanye nentindili yesifazane. Intindili yesilisa iyagcwila emanzini. intindili yesifazane ihamba phezu kwamanzi. intindili yesifazane incane futhi ayisindi kunentindili yesilisa.

Funda more ngentindili

Izindlela zokukhipha isilwane

Amaphupho menu

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp

Hot topic

Iziwasho