Izisho izaga zakwazulu nansi ilist yezisho nezaga, ezihambisana nencazelo, sina uzibethele zulu. Isisho siwumusho oncikayo, okusho ukuthi siyaguquguquka ngokwenkathi, siyaya ebunyeni nasebuningini njll. Isaga siwumusho ozimele, asiguquguquki ngokwenkathi, asiyi ebunyeni nasebuningini
Isibonelo. 1.Isisho》Ukubamba ongezansi, ngabamba ongezansi☑️, ngibambe ongezansi☑️, SIBAMBE ongezansi☑️
2.Isaga》Isa lakatshelwa sibona ngomopho, Isa lakutshelwa SABONA ngomopho❌ (wrong).

Isisho siyaguquququka futhi siyaya nasenkathini edlule nezaayo , kanti isaga singu musho nje opheleleyo asiguquki futhi asiyi enkathini ezayo noma edlule

Isaga siqala ngebizo kanti isisho siqala ngesenzo.
1. Hamba juba bayoku chutha phambili
2. Itshe limi ngothi kombose kababa

Isibonelo sezisho nezaga.
ingwenya idlela emsengeni Umsinga yilendawo engena amanzi esizibeni ezishaya sampophoma ethandwa ngofishi kudlala kuyona so icutha laphoke ingwenya nawe sungahlanganisa kuthi kuqondwe ukuthini
imbila yaswela umsila ngokulayezela kuchaza ukuthi angeke usizakale uma uthanda ukwenzelwa
ingwe idla ngamabala kuchaza ukuthi umuntu uzenza yena ukuba athandeke
ubopha inja nogodo kuchaza ukuthi kuchaza ukuthi uyancishana
ukubona kanye ukubona kabili kuchaza ukuthi into eyenzekile isengaphinde yenzeke futhi
ikati lilele eziko kuchaza ukuthi babulawa yindlala
kumnyama ebusweni benkawu kuchaza ukungazi
hamba juba bayokucutha phambili kuchaza ukuthi qhubeka nobuhlakaniphi bakho uyobathola abanjengawe

 • ubucwi obuhle buhamba ngabubili.php
 • akubuyelwa emuva kungemgqigqo.php
 • udlala ngegeja kuziliwe.php
 • imixovo_menu.php
 • kusinda kwehlela.php
 • ukubuya nequbu likanogwaja.php
 • umlobokazi uhamba esagcobile.php
 • ukuhlala ngentombi.php
 • goba msenge udliwe zimbuzi meaning.php
 • ithi ingandla ithambo ijwayele.php
 • lixoshwa libhekile.php
 • ubogawula ubheke.php
 • isikhuni sibuya ngomkhwezeli.php
 • kophela sofana.php
 • intaka ibekelwe amazolo.php
 • zenda zamshiya.php
 • akulahlwa mbeleko ngakufelwa.php
 • ukuhlala phezu kwezikhathi.php
 • ukukhala ungashayiwe.php
 • ukudla ubhedu.php
 • ukukhomba ngophakathi.php
 • index.php
 • Ibhizela labulala indlovu.php
 • ukuphazima kweso.php
 • kazi iyozala nkomoni.php
 • uyoze ubambe utalagu.php
 • insimba yesulela ngegqumusha.php
 • azilime ziye etsheni.php
 • ithi ingahamba idle udaka.php
 • ukufinya ngendololwane.php
 • inkankane aliyodla umsundu wangakubo.php
 • ukubamba ongezansi.php
 • umendo awuthunyelwa gundane.php
 • Ithi ingabankulu ingabe isazekeka.php
 • impi yomndeni ayingenwa.php
 • Ilumbo lidla umninilo.php
 • azilume ziye etsheni.php
 • ukunyathela ngabantwana.php
 • save_subscription.php
 • zibanjwa zisemaphuphu.php
 • ukuhlahlelwa yihhashi esifubeni.php
 • Inhliziyo ayiphakelwa mphako.php
 • unyawo lwabasha luyaphindana.php
 • Ikhaba abayisengayo.php
 • zidlana imilala.php
 • ikhotha eyikhothayo engayi khothi iyayi khahlela.php
 • akuqhalaqhala lahlula isidwaba.php
 • Inyoni ihluthuke isisila.php
 • alufakwa lubuya nodaka.php
 • ukuhlaba umxhwele.php
 • ukubhema ukholwe.php
 • ilembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha.php
 • akunsimba yazuza ibunzi ngokuhlala.php
 • zibanjwa kweziwudlayo.php
 • kusindwe ngobethole.php
 • Inja iyawaqeda amanzi ngolwimi.php
 • abantu abayingandawonye bengemanzi.php
 • ukubuya nembande yesikhova.php
 • umzungulu ubopha womile.php
 • umntshingo ubethwa ngubani.php
 • izisho izaga sesizulu izincazelo.php
 • inkunzi isematholeni.php
 • ukhala ngaphansi okwentshebe.php
 • akuqhude lasindwa umzwezwe.php
 • favicon.ico
 • inkomo ingazala umuntu.php
 • wamtshela ezikabhoqo.php
 • ukuqhuba intwala ngewisa.php
 • iyabhibhidla or iyabhubhudla inkezo.php
 • ukudunguza oswini.php
 • Isandla sidlula ikhanda.php
 • ugeqa amagula.php
 • zibanjwa zisemaphuphu incazelo.php
 • umpheki udla intuthu.php
 • ikhiwane elihle ligcwala izibungu.php
 • ukuba semanzini amnyama.php
 • izimo senkulumo.php
 • Impi isesendeni.php
 • ibululu livele ngomhlubulo esidindini.php
 • uyoze ubuye thekwane ndini.php
 • isikhwebu sidlala inkawu.php
 • Isinamuva liyabukwa.php
 • isisu somhambi asingakanani.php
 • ukubhonga emswanini.php
 • bahlangene phezulu kanti phansi bangamahele.php
 • ayimithi ingaphindwanga.php
 • ubuza ibhasi ibhaliwe.php
 • ukuhlangana nezimbila zithutha ziholwa emhlophe phambili.php
 • izisho.php
 • umlungisi uzithela isisila.php
 • ilongwe.php
 • iso liwela umfula ugcwele.php
 • ngahlanza ngedela meaning.php
 • ukuzala ukuzelula amathambo.php
 • kwaba zinhlanga zimuka nomoya.php
 • ukwanda kwaliwa umthakathi.php
 • uHubhu lukabhejane.php
 • ukuzigwaza ngowakho.php
 • ayikho inkomo yobuthongo.php
 • isitsha esihle asidleli.php
 • ungibheca ngobende inyama ngingayidlanga.php
 • izisho izaga zothando.php
 • inala ayihambi kuhamba indlala.php
 • akukho ndlovu yasindwa umboko wayo.php
 • isala kutshelwa sibona ngomopho.php
 • ukubophela inja nogodo.php
 • ukuqapha eqolo njengonwabu.php
 • enethunga ayisengeli phansi.php
 • nelengqwele liyopha.php
 • ingwe nengonyama.php
 • lembula ingubo lingene.php
 • Ingwe ikhotha amabala ayo amhlophe namnyama.php
 • Libunjwa liseva.php
 • uyofa uzilanda.php
 • udwende ulimi namathe.php
 • izisho examples.php
 • Umfula awulingani nenkasa.php
 • ukugana unwabu.php
 • ukuphuza inyongo.php
 • inyoni yakhela ngamaqubu enye isidleke.php
 • impi yamadoda ayipheli.php
 • Inkonjane iwele enkundleni.php
 • uphakathi komhlane nembeleko.php
 • Insakavukela umchilo wesidwaba.php
 • ukupha ukuziphakela.php
 • imbila yaswela umsila ngokuyalezela.php
 • akuvelwa kanyekanye kungemadlebe embongolo.php
 • inkomo enomlomo ayinalubisi.php
 • Imvilapho imvilaphu imvilaphi ivuna isilonda.php
 • amaphupho_menu.php
 • ukudla izambane likapondo.php
 • ukuba mnkantshubovu.php
 • unyawo alinampumulo.php
 • koqhuma nhlamvana ezinye ziyofekela.php
 • imvilaphi ivuna isilonda.php
 • induku enhle igawulwa ezizweni.php
 • Insaso yekhaba ayilindi sikhwebu.php
 • ukuncinda uthi lomthangala.php
 • Ihlekisana ihlomelene.php
 • ukuzimbela umgodi uphila.php
 • ababulali benyathi balala ucwayimbhane.php
 • Indlu yegagu iyanetha.php
 • kulele kunye ukube kubili ngabe kuyavusana.php
 • Ifa leziwula lidliwa izihlakaniphi.php
 • engakhali ifela embelekweni.php
 • unwele Olude.php
 • imisho nezincazelo.php
 • error_log
 • ukufa kusezizweni.php
 • ukugoba amadlangala.php
 • ukuphana ukuzidumisa.php
 • ukukhotha imbenge yomile.php
 • ishoba lilala amazolo.php
 • ukushaya udaka.php
 • ayihlabi ngakumisa.php
 • umswane wembabala awungeni ekhaya.php
 • ziyosengwa yinkehli.php
 • ingeyakho maysamile maysidindilizile ingeyebandla.php
 • ukucaphuna kusale.php
 • ukungena ngenxeba njengempethu.php
 • zigawulwe zabekwa.php
 • ukukhala ezimathonsi.php
 • inkomo edla yodwa.php
 • akukho qili lazikhotha emhlane.php
 • amehlo ekatyelani.php
 • ukubamba ngenduku meaning.php
 • Iningi liyabona ububende.php
 • kuxabene ubendle.php
 • ukushaya indiva.php
 • ayibanjwa mvusi ibanjwa abaphambili.php
 • impunzi iyathakatha ngokukhamela icimbi ethuvini begqina.php
 • ukunethwa amathonsi abanzi.php
 • Ingwe idla ngamabala.php
 • umfula ugola izintethe.php
 • unyawo alunampumulo.php
 • izisho izaga izincazelo pdf examples.php
 • buchitheka bugayiwe.php
 • chithi saka.php
 • indlela ibuzwa kwabaphambili.php
 • Isigungu esingenabuthumbu.php
 • yizithupha ziya ogwayini.php
 • imbuzi igudla iguma.php
 • ingane ibhodla ekudlile.php
 • Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

  Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

  Send this post to Whatsapp