What does idliso mean? Idliso is a love portion that is used to make someone fall inlove with you. Idliso's intention is make sure that the person does not breakup with you. Note, there is difference between isikhafulo, umuthi wokhando and idliso, isikhafulo is meant to bring back a partner.

Umuthi wothando is used to make you attractive to the partner while you are still going out for dates. They are many kinds of idliso, some can be added on your food, some via a dream, some via umeqo (umeqo is a drawing on the ground), some through sleeping with a person. They all work differently, On this article we will look at idliso deeply. Idliso lothando ilona dliso elihamba phambili lapho abantu besifazane befuna imithi abazoyifakela amadoda abo ekudleni.

Idliso Legazi uyagcaba izinhlanga ezindaweni ezithile emzimbeni wakho ufake umuthi khona, kwesinye isikhathi kudingeka ukhiphe igazi lakho ulihlanganise nomuthi othile ufake ekudleni kwendoda. Idloso lezinzipho lona lidinga ukhiphe izinzipho zakho uzihlanganise nemithi ethile, lelidliso lenza indoda ibe nesikhwele futhi uzithuke sewushawa.

Yini or liyini idliso?, likhishwa kanjani idliso? Kunezinhlobo zamadliso bayazibala (Types of idliso),

Wonke lawa amadliso endoda ayasebenza futhi nakubantu besifazane kodwa isikhathi esiningi amadoda awalisebenzisi idliso esikhundleni sedliso amadoda ajwayele ukucupha umfazi. Idliso locansi (locantsi noma langaphansi) lenziwela ukuthi ubemnandi kuyena ahlale ekufuna ahlanye ngawe, ngaleyondlela ne wallet yakhe iyavuleka ahlale ekunika imali. Lisebenza njenge sibambelelo, umandangaphakathi noma igomondela. Lamadliso singawabiza nge ntando. Idliso ke kuthiwa lihlala esifubeni. Abanye abantu bayaba ngabantu abadinile uthole ukuthi amanye alamadliso angasebenzi, isibonelo sedliso elike lifeyile yidliso lephupho, uma uqinile alingeni kalula. Kwabake balisebenzise bathi liyasebenza, impela.kunedliso locansi lika maz,


Ukudlisa indoda, Lapha sizochaza ukuthi lifakwa kanjani idliso langaphansi. ukuze ulenze lelidliso langaphansi uzodinga lezinto ezilandelayo.

Uqala ngokubeka ibhodwe eziko, amanzi ashise ebhodweni, bese ufakatha umvongothi, namafutha emvubu, ufake nephenti lakho. kumele kuhlale phakathi eziko cishe ama minutes angu 30, uzobe usuwenzela ibabazi itiye ufake ledliso phakathi etiyeni.

Sithinte sikwenzele idliso ama numbers ethu akhona kuleli page uma ufunda wehla. Idliso lendoda or idliso lesifazane siyalenza ngamanani aphansi, bheka inumber kwi page sikwenzele idliso.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Mpilo Ngcobo 2020-09-09 16:22:58
Uma ngifuna idliso locansi kumele ngenzenjani?
Buyie 2020-09-17 22:31:52
Umuntu wam alkali phumzile itiye kumele Ngifake kuphi
Sikhathel sibanda 2020-09-20 02:42:34
Linjan ngimutsha lana bengicel ukubuza ngilenkinginga yokuhoqa ebusuku angazi ngenze njan ukuze ngistophe endlin akusekho mnandi nebabazi uthi ukhathele yena
Phumeza 2020-10-03 10:52:29
Ihliso lothando lona lenxiwanjani
Phumeza 2020-10-03 10:53:59
Idliso lothando lona lenziwanjani
Ayanda zondo 2020-11-22 09:05:49
Inking Yami ime kanjaen ngingowesilisa ngihlal noma wezingane sengical ukumusol manje ukuth kukhona izinto azenzayo so bengicel ukubuza ukuth idliso langaphansi ngingalithol kanjan ikhon number Yami ngicel ungiphendul ngoba kuyamosheka manje
Nondue Mbatha 2020-12-09 19:30:42
Cela ukubuza lisebenza kanjani udliso locansi if muntu wami angaliphuzi tiye..ngingenza njan
Asanda lengs 2021-01-02 10:26:33
Imvongothi namafutha emvubu afumanekaphi ndise Eastern Cape mna ndingazifumanaphi
Balungile Maphumulo 2021-01-19 06:37:07
Lenziwa kanjan elokudla olifaka ekudleni?
Thabani tabbs Mkwana 2021-10-15 03:09:05
Ngcela ukuzwisisa ngedliso lephupho
Bonganizwe Jama 2021-10-24 12:22:28
Uyenzelwa idliso langaphansi umuntu wesifazane
Siphokazi 2022-02-10 23:06:07
Ngifuna athande mina ngedwa, ebengo wami vele manje bamuthatha, manje ubuyile mara akasandithandi like he did ekuqaleni
Musa 2022-06-18 14:22:44
Hhayi, ngiyanivuma bantu besifazane... 🙄🤔
Thandie mbhl 2023-01-23 18:14:07
Pls hepl me
Bongani patrick Khum 2023-05-23 18:25:42
Angiwusebenzisi u WhatsApp nginithola kanjani
Bongani patrick Khum 2023-05-23 18:25:45
Angiwusebenzisi u WhatsApp nginithola kanjani
Bongani patrick Khum 2023-05-23 18:25:46
Angiwusebenzisi u WhatsApp nginithola kanjani
Bongani patrick Khum 2023-05-23 18:25:46
Angiwusebenzisi u WhatsApp nginithola kanjani
Banele ximba 2023-11-13 21:05:26
Idliso locansi ngabe liyafana ne langa phezulu ukuthi muntu lingamugulisa ngesifuba kuze kumele ayophalaza

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe

Igezo Lezintombi soap ngabe lisetshenziswa kanjani lona igezo lezintombi? ngumuthi onjani lona obizwa ngegezo lamatshintshi?

Go back buyela emuva