I website izoveza popup ekubuza ukuthi "Block" or "Allow notification", Ukuze uthole iziwasho zethu zamahala , wena khetha ku "allow notification".

Balandeli bethu sichithe isikhathi sizama ukuthola ukuthi isiwasho esingu nosmanga sisetshenziswa kanjani? Sibuze abantu abaningi abake basisebenzisa, sathola izimpendulo eziningi ezingafani, kodwa sizozama ukubhala ngolwazana lwethu oluncane esilutholile.

Nozimanga isiwasho sezimanga wenziwa ngo bisi olungamanzi udinga ispoon esisodwa sobisi, awusebenzi i powder milk. Uthatha i orange ulisike kabili, ucezu lokuqala uyalihlala kude lelingeke litholwe khona ngumuntu, ucezu lwesibili uyali gcoba ubisi nesiwasho bese, uyagoqoza i-orange lakho usebenzisa ishumi (R1), bese uyakhuluma usho konke ofisa kwenzeke, uma sewuqedile i-orange ulimbela ebaleni / egcekeni /eyadini . Limbele ekuseni ilanga lingakaphumi, ungabonwa yimuntu. Kwisiwasho ufaka amashumi ayisihlangu ahlukene (R5 rand coins) phakathi. Azohlala lamashumi esiwashweni usisebenzise size siphele. uzobe usuyafutha / futha / qguma/ geza ngawo unozimanga untill uphele, uma sewuphelile imali yakho uyayilahla le kude.

Abanye bathi i orange ulimbela ehlane lapho kungeke kuhambe khona muntu, Abanye bayabuza ukuthi lemon ungakwazi yini wona ukuwusebenzisa uma lingekho orange? Abanye bathi bona bayarenta manje bangakwazi yini ukulimbela endaweni kamasitende? Abanye bayabuza ukuthi isiwasho lesi uyakwazi yini ukuphephetha ubize igama lomuntu kusona?

Zodwa thabethe Nozimanga testimonies Wenziwa njani unozimanga? Thatha ama rands awu 5 akho esikhwameni, uwafake phakathi ebhodleleni lesiwasho , thatha i orange ulisike izincezu ezimbili, olunye ucezu uyalilahla noma kuliphi ihlathi eliseduze nalapho uhlala khona. Leli elinye ucezu , ulufake u-fresh milk naso futhi isiwasho kanye nelinye ishumi lesi 6 esikhwamen sakho , bese uyaxova usebenzisa ishumi ukhulume okufisayo noku dingayo, izidinga zakho phela. uvuke ekuseni kusempondo zankomo, kusemnyama umbe, egcekeni uqgibe lo-half we-orange okade uwuxova , ngabe kuyezwakala yini?

Pin code isiwasho
Wenziwa kanjani unozimanga isiwasho
Isinyama english
Isinyama

Amaphupho menu

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com or Whatsapp 084 352 2187

Save le post ku Whatsapp

Hot topic

Iziwasho