Dj shoe

Isicathulo is a shoe in english, kule article sizobheka ukuthi isicathulo singakusiza kanjani ekwenzeni isiwasho. Dj shoe uwusebenzisela izinto eziningi ezahlukane, wusebenzise lapho indoda ifeba ukuze iyeke ukufeba, uma indoda ingafuni ukukulalela futhi uyawusebenzisa uDj shoe usho ukuthi mayikulalele ikuhloniphe, indoda ethanda amantombazane iyayekiswa lowomkhuba ngo Dj Shoe. Indoda ejolayo uyayiyekisa ngo Dj shoe, uma indoda ikushaya futhi yes wenze lomxovo ukuyekisa indoda lowomkhuba. Futhi lomxovo ungawenza ukucela umshado endodeni. Ukwenza lesiwasho sika Dj Shoe, uzodinga lokhu olukandelayo: Uzothatha iphepha lakho elimhlophe, ubhale igama nesibongo sebabazi. bese ubhala ofisa kwenzeke phakathi kwakho nesithandwa sakho, Emva kokubhala ofuna kwenzeke uzobe usuthatha lelophepha ulifake esicathulweni, uzosiqgoka lesosicathulo isonto lonke, kulabo abangasikhulumi isizulu isonto lisho izinsuku esiyisikhombisa (7 days), uma sewuphelile lo 7 days uzoshisa lephepha, uthathe umlotha walo leliphepha uwuhlanganise ne Holy Ash. Bese uthatha leyonhlanganisela uyibeke esandleni, usho futhi lamazwi owawabhala ephepheni, emva kwalokho bese uyaphephatha. Lindela umahluko ke ezintweni zakho nebabazi.

Funda ngemithi

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Comments
Zanele Shongwe 2020-08-11 22:59:52
Uma uceda kuphephetha bese ulisaphi lephapha olibhalile? Dj shoe
Hlobie M 2020-08-16 13:55:26
Uphephetha ebsuku ngo 00:00 ryt?
Annah mbokane 2020-08-16 22:27:13
Uphephetha what time and mina I only have 6 days that I will wear a shoe 1 day m going to work I can change shoes put the paper on the other shoe
Busisiwe phiri 2020-08-18 05:30:32
U phephetha what time must i wear same shoe until I finished
Nolizwi mbali 2020-08-21 01:33:05
Sacela ukbuza uphephetha xeshani
Nolizwi mbali 2020-08-21 01:34:22
Sacela ukbuza uphephetha xeshani
Nolizwi mbali 2020-08-21 01:34:27
Sacela ukbuza uphephetha xeshani
Nolizwi mbali 2020-08-21 01:43:10
Sacela ukbuza uphephetha xeshani
Zizipo nqodi 2020-09-02 00:49:01
Uphepha skhathi bani
Lungile gumede 2020-09-11 00:10:32
utholakala kuphi umlotha wamandiya
Lungile gumede 2020-09-11 07:50:52
manje umlotha wamandiya wona utholakala kuphi
Zandile 2020-09-16 12:48:06
Siyabona power doc roct
Khanyisiwe Sidzumo 2020-09-17 21:59:36
Uphephetha ngabani iskhathi
Bongiswa 2020-09-19 00:33:48
Celubuza uphephetha xesha nn
Babalwa hlohla 2020-09-19 05:19:08
Owam uthanda utywala futhi uyafeba&bendithi ndiyam yekela cz uthanda abafazi abanemali ndibe mina ndingena lutho ,ndinethemba loku kuzondisiza
Nozinhle Magadlela 2020-10-03 16:21:29
So kushuthi uskhipha ma ulala kuphela or
Senamile Mavuso 2020-10-08 12:38:24
If unesikipha sakhe kungasebenzi yini
Senamile Mavuso 2020-10-08 12:38:25
If unesikipha sakhe kungasebenzi yini
Senamile Mavuso 2020-10-08 12:38:25
If unesikipha sakhe kungasebenzi yini
Mahlangu 2020-10-29 18:33:38
I need prayer plz God help me to conceived, get a better job,have a good husband, the man that will marry me and respect me,love me,care for me pls my lord a man that will find a home for me.i trust you God

Ulwazi ngemithi eyizihlahla

Ulwazi ngemithi ethakiwe