Dj mlilo - induku yezitha (Zulu)

Umuthi wokushaya izitha ngoswazi oluncane. Inhloso ya Dj mlilo ukuhlukanisa amaxoki nezitha ezihlangene ngawe ukuze zixabane zodwa. udingani ku Dj mlilo? uzodinga ini kulomxovo?

Basa umlilo ebusuku ngo 12, bese uyakhuluma kuwona uthi "amaxoki yizitha, abahlangene ngami ngibashisa ngalomlilo, mabaxabane, bagwazane babulalane". uwulinde umlilo uphele bese uthatha umlotha, lowomlotha owokuqguma nokuphalaza, uzowufaka esigujini saka 2 litre esinamanzi.

Dj mlilo - induku yezitha (English)

This spell is for fighting back your enemies, people that are talking on your back and your haters. What you need to perform this spell is fire and water. At midnight 12h00 you need make fire, then talk "Those that are talking behind my back, i have lighted this fire for them, they must fight with each other, they must start to hate each other and gossip with each other ...etc" wait until your woods burnout, collect ashes, Put your ash in a 2litre container with water. you will use the ash for steaming and induced vomiting.

Copying website content without an owners permission is illegal. No matter how small or big the content.

Imixovo emisha for free everymonth thumela email to join umxovo@gmail.com

Send this post to Whatsapp
Scammer Alert!! Kunama scams aqola abantu, athi azobuyisa umuntu, akwenzele umuthi on your behalf, bese ukhokhile akunike ama articles ami. Angisebenzisani nabo Thokoza gogo, Ayikho inyanga ekwazi ukukhafulela omunye umuntu. Imithi idinga wena mnikazi ukuthi uzenzele. Ayikho inyanga ebuyisa umuntu ngesithombe. Before ufakele imali umuntu mbuze ukuthi uzokuposela yini imithi? uma engakuposeli vula icala. Ungamfakeli imali umuntu othi uzokwenzela umuthi. Always ask for a person's bank account and click verify sender ukuze uthole ama details ebank owner.
Comments
Pretty Nzimande 2020-09-07 11:20:49
I would like to join and to get help away from my enemies my money gets all out of hands before I do the needful things
Pretty Nzimande 2020-09-07 11:25:36
I would like to join and to get help away from my enemies my money gets all out of hands before I do the needful things
mandla ndinisa 2020-11-15 09:11:54
Up asap umlilo onjani, (owamaphepha or izikhuni?

Go back buyela emuva